یوسف خان نوشته بودی همیشه انلاین
چیشد پس برادر؟
کی فکرشو میکرد بعد 8 سال سایتت برای من بشه؟
بدی های که کردی و اذیت هایی که کردی رو یادت میاد؟
حالا چیشد؟
صاحب سایتی که یک روز داشتیش منم
دنیا میچرخه ، دنیا بزرگه
اینو بدون بدی کردن و آزار رسوندن به سایرین در نهایت پایدار نیست و قطعا نتیجش رو میبینی
مثل همین سایت که یکروزی داشتید و الان نداریش